Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat je behandelaar (J. Bosscher) een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat je persoonsgegevens, aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld je woon- en werksituatie. Of gegevens die, na je uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij je huisarts of een andere zorgverlener.

Je behandelaar (J.Bosscher) doet zijn best om je privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

  • door zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke en medische gegevens
  • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot je gegevens hebben.

Je behandelaar (J. Bosscher) is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA).
Je kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen je behandelaar (J.Bosscher), heeft toegang tot de gegevens in je dossier.
Verder heb ik mij te houden aan mijn geheimhoudingsplicht.

Privacybeleid

Hier vind je precies welke gegevens ik noteer en waarvoor ik je gegevens gebruik.
Ook je wettelijke rechten worden genoemd.

acupunctuurbehandeling.nl
Tesselschadestraat 73, Deventer

Doel gegevensvastlegging:
paramedische behandeling
• verwijzing
• administratie, maken van afspraken
• innen van consultkosten
• voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

Ik (J. Bosscher) noteer in je dossier:
• naam, adres, woonplaats
• telefoonnummer
• e-mailadres
• geboortedatum
• BSN
Bijzondere persoonsgegevens
• medische gegevens
Bij minderjarigen < 16 jaar
• naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
• schriftelijke toestemming van beide ouders

Bewaartermijn dossier:
• 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Bewaarwijze dossier:
Alle gegevens worden op papier in een dossierkast achter slot bewaard.

Je gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:
• om (na je toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
• indien J. Bosscher vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan wordt om je uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd:
• naam, adres, woonplaats
• geboortedatum
• BSN
• de datum van de behandeling
• korte omschrijving van de behandeling
• de kosten van het consult

Uw rechten:
• bij de intake vragen wij je toestemming voor het vastleggen en verwerken van je gegevens;
• ik (J. Bosscher) noteert je toestemming in je dossier;
• ik (J. Bosscher) noteert niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
• je hebt het recht op intrekking van verleende toestemming zoals te lezen valt op de meegegeven toelichting;
• je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit), zoals te lezen valt in de meegegeven toelichting;
• je hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met je persoons-gegevens omgaan bij mij (J. Bosscher) en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
• ik wijs je op mijn privacybeleid tijdens de intake en je krijgt een toelichting op papier mee.